Læreplaner

Ifølge dagtilbudsloven (bekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003) skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Planen skal indeholde følgende seks temaer:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Social kompetence
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Vores dokumentation sker på følgende måder:

 • Nyhedsbreve om aktiviteter, traditioner, ændringer, nye børn osv.
 • Aktivitetsbeskrivelser på dørene og opslagstavlerne ind til stuerne
 • Skriftlig information omkring projekter
 • Brug af iPad – Opslag med billeder og tekst fra de oplevelser børnene har haft i billeder, tekst, tegninger
 • Bestyrelsen informeres om pædagogiske tiltag fra stuerne

Vores evaluering sker på følgende måde:

 • De overordnede læreplaner revideres og godkendes årligt i personalegruppen og i institutionsbestyrelsen
 • Når vi laver forløb med forskellige aktiviteter eller projekter, evalueres de på stue/husmøder eller fælles personalemøder

Børn med særlige behov:

 • Børn som har udviklingsmæssige problemer
 • Omsorgssvigtede børn
 • Børn/ familier i udsatte positioner
 • Børn som kommer fra familier af anden etnisk oprindelse end dansk, som skal tilegne sig dansk sprog og kultur                                                              

At et barn og en familie er kommet i en udsat position kan hænge sammen med opbrud, skilsmisse, traumer, arbejdsløshed, flytninger, vold, svagt kendskab til det danske sprog, svagt kendskab til kulturen i en dansk børnehave samt i det danske samfund. Disse børn har generelt mere brug for støtte og omsorg til udvikling og læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og vi arbejder først på at etablere en relation for at opbygge tillid og tryghed. Sideløbende iværksættes et udviklingsforløb for det enkelte barn i samarbejde med forældrene. Dialogen med forældrene opnås via den daglige samtale, når de afleverer eller henter deres barn, samt et udvidet forældresamarbejde, så længe det skønnes nødvendigt. Vurderer vi, at vi har brug for bistand i forhold til en særlig indsats, henvender vi os til PPR, kommunens Tosprogsteam, Specialpædagogkorpset og/ eller hos kommunens sagsbehandlere og iværksætter et samarbejde med dem og forældrene.

Læreplan for barnets alsidige personlige udvikling:

Hvert enkelt barn har sin egen individuelle personlighed. Vi betragter barnet som et helt menneske med dets egenskaber, færdigheder og viden. Vi støtter barnet i udviklingsforløbet med udgangspunkt i: Jeg kan, jeg tør og jeg vil.

Vores mål er at barnet:

 • føler sig værdsat og værdifuldt
 • accepterer sig selv og føler sig accepteret af andre, både børn og voksne
 • lærer at blive selvhjulpen og selvstændig i forhold til alder og udvikling
 • oplever, at det er medbestemmende og har medansvar

Det vil vi gøre ved at:

 • give barnet rum og plads til at vise sine følelser, hvor den voksne er lyttende, støttende og drager omsorg
 • støtte, opmuntre, anerkende barnet i at opleve, at jeg kan, jeg tør og jeg vil
 • være opmærksomme på det enkelte barns behov, ressourcer og trivsel og stille krav i forhold til det
 • barnet øver sig i at blive/ være selvhjulpen
 • give barnet plads og rum til at fortælle om forskellige oplevelser
 • give barnet mulighed for at blive fortrolig med hele huset
 • give barnet mulighed for at blive fortrolig med alle børn og voksne i huset
 • barnet lærer at vælge til og fra
 • barnet bliver medinddraget
 • den voksne viser barnet at han/ hun er afholdt

Læreplan for social kompetence:

Social kompetence er nøglen til fællesskab, hvor barnet har mulighed for at udfolde sig i leg, og øve sig i at løse opgaver i samarbejde med andre.

Vores mål er at barnet:

 • støttes i at danne venskaber og lære, hvordan man kommer ind i et fællesskab og bliver en del af dette
 • har mulighed for at udvikle gode og nære venskaber med omsorg og respekt
 • har mulighed for at forpligte sig og tage ansvar i forhold til andre mennesker
 • har mulighed for at samarbejde med andre, udforske og skabe nye fremgangsmåder sammen og afgøre, hvad der er sjovt og meningsfuldt at beskæftige sig med

Det vil vi gøre ved at:

 • barnet er tilknyttet en bestemt stue
 • de voksne indimellem deltager aktivt i børnenes leg
 • børn efter alder og udvikling bliver hjulpet til at få forståelse for, hvilke følger dets handlinger har eller vil få
 • barnet efter alder og udvikling fastholdes i egne beslutninger
 • vi er tydelige og nærværende voksne
 • vi laver aldersopdelte projekter og aktiviteter
 • vi taler med og lytter til børnene og søger at gribe deres interesser for forskellige aktiviteter
 • børnene får mulighed for, at knytte venskaber på tværs af stuerne

Læreplan for sprog:

Sproget er forudsætningen for, at kunne udtrykke sig og kommunikere. (Talesprog, skriftsprog, kropssprog, tegnsprog samt billedsprog)

Barnet har brug for voksne, der lytter og vejleder. De voksne støtter barnet i at bruge sproget og sætter ord på handlinger.

Vores mål er at:

 • give barnet mulighed for at udvikle sproget igennem daglige aktiviteter
 • udfordre barnet til sproglig kreativitet på forskellige måder
 • støtte barnet i at udvikle dets nysgerrighed og interesse for tegn, tal og bogstaver

Det vil vi gøre ved at:

 • læse og fortælle historier
 • synge og lege sanglege
 • sætte ord på vores handlinger
 • barnet fortæller om oplevelser, hvad det hedder, hvor det bor og dermed også lærer at lytte til hinanden
 • bruge sproget igennem leg (bordteater, spil, rollelege m.m.)
 • bruge rim og remser i dagligdagen
 • lege med ord og lyde samt laver historier med barnet/børnene
 • barnet lærer at sætte ord på, hvad det gerne vil eller ikke vil
 • bruge sproget til konflikthåndtering børnene imellem
 • lytte til musik i institutionen
 • der indhentes hjælp fra talepædagogen til børn med talevanskeligheder samt hjælp til tosprogede børn fra kommunens Tosprogsteam
 • foretage sprogvurdering på alle børnene
 • anvende dialogisk læsning som metode for højtlæsning                                 

Læreplan for krop og bevægelse:

Krop og bevægelse er et middel til at opnå noget – nemlig at erobre verden. Det grundlæggende i bevægelse er glæde, engagement og fordybelse. Den motoriske udvikling er den fysiske udfoldelse hos barnet, lige fra den vilde leg til at sidde koncentreret og tegne.

Vores mål er at barnet:

 • har mulighed for at blive udfordret fysisk og derved opleve glæden ved at bevæge sig
 • har indsigt i kroppens funktioner og dets betydning for sundhed og velvære
 • har mulighed for at tilegne sig viden og udforske verden omkring sig via alle sanser

Det vil vi gøre ved at:

 • bruge naturen (Eks. skoven, nærmiljøet, vores legeplads og lign.) til at klatre op og kure ned af skrænter, at gå og løbe i ujævnt terræn, bygge huler, balancere på træstammer, gynge og klatre i træer
 • de voksne støtter og opmuntrer til fysisk udfoldelse og indimellem sætter aktiviteter i gang på legepladsen (cykleture, boldspil, sang/bevægelseslege, klatre i klatrestativet, udforske marken osv.)
 • lave gymnastik/rytmik og tillade vilde og stille lege i puderummene
 • tilbyde forskellige kreative aktiviteter
 • de voksne har fokus på barnets selvhjulpenhed i forhold til alder og udvikling
 • barnet lærer om kropsbevidsthed (Eks. hvordan fungerer kroppen, sund/usund mad i det daglige samt i projekter, vaske hænder efter toiletbesøg samt inden og efter maden, delefrugt i børnehaven, og vigtigheden af frisk luft)
 • spise og smage af naturen (Eks. brombær, skovsyre, nye bøgeblade, hyben)
 • lytte til lyde i naturen
 • lugte, føle, og se hvad der rører sig i naturen
 • mærke årstiderne
 • præsentere børnene for forskellige materialer (Eks. bagning, madlavning, vandlege samt mudderlege)

Læreplan for natur og naturfænomener:

Naturen er alsidig og kan bruges som et sted, hvor barnet og den voksne sammen kan blive klogere på ting, dyr og planter vi finder, eller blot bruge naturen som lege- og tumleplads. Naturen bruges til at give barnet sanseoplevelser og dermed skærpe opmærksomheden omkring naturen.

Vores mål er at barnet:

 • har mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen
 • udvikler og udviser respekt for naturen/miljøet
 • erfarer naturen med alle sanserne
 • oplever naturen som et rum for leg og fantasi
 • oplever naturen som et rum for både vilde og stille aktiviteter

Det vil vi gøre ved at:

 • være på ture ud af huset, og at vi er på legepladsen hver dag uanset vejr og vind. Derved mærker barnet, at årstiderne skifter
 • lære barnet at behandle træer og buske ordentligt og respektfuldt
 • udfordre barnet fysisk ved at klatre, kravle og gå på skråninger
 • bruge naturligt legetøj, der sætter fantasien i gang, når grene bliver til sværd og væltede træstammer bliver til heste
 • lære barnet om de forskellige dyr og småkryb vi kan møde i naturen og dermed lære dem, at behandle dyrene respektfuldt

Læreplan for kulturelle udtryksformer og værdier: 

Kultur er et udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er igennem mødet med andre og det anderledes, at vi definerer vore egne kulturelle rødder.

Vores mål er at barnet:

 • har mulighed for at få rum og tid til at udfolde sig på egne betingelser
 • har mulighed for at møde andre udtryksformer, både kunstnerisk og kulturelt
 • har mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige måder at leve på og andre kulturelle værdier
 • lærer at respektere forskelligheder
 • udvikler sig til at blive et helt, tolerant og nysgerrigt menneske

Det vil vi gøre ved at:

 • barnet kan lege i mindre grupper, både ude og inde
 • barnet får adgang til at tegne, klippe og male
 • barnet lærer at spille alderssvarende spil, både sammen med voksne og børn
 • bøgerne er tilgængelige, så barnet selv kan kigge i dem eller få læst højt af en voksen
 • barnet kan lege rollelege
 • barnet kan se og spille teater
 • barnet får mulighed for, at smage mad fra forskellige kulturer
 • barnet lærer at bruge naturens materialer til kunstneriske udfoldelser
 • barnet får mulighed for, at lytte og danse til forskelligt musik
 • vi fejrer barnets fødselsdag
 • vi afholder årstidsbestemte traditioner såsom påske, fastelavn, Skt. Hans, sommerfest, samt jul

Sund kost i børnehaven:

Børnene skal have en madpakke med hver dag i egen madkasse med navn på. Børnehaven har en kostpolitik som tager afsæt i Aabenraa kommunes kostpolitik. Til maden får børnene mælk og til frugt tilbydes vand. Børnene får tilbudt et stykke mad fra madpakken efter behov. Sommetider laver vi mad sammen med børnene. Det sker enten i køkkenet eller på legepladsens bålplads. Vi vægter at børnene får smagt forskellige og sunde måltider.

Spiretoppens børnemiljøvurdering:

Børnemiljøet er en vigtig del af børns hverdag. Miljøet er med til at understøtte børnenes trivsel og tilegnelse af viden og kompetencer.

Vi deler børnemiljøet op i det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø.

Det fysiske børnemiljø:

De enkelte rum, og rum i rummet, skal være indrettet således, at de indbyder til forskellige lege og til læring. Det er de voksnes ansvar, at skabe disse miljøer på baggrund af den aktuelle børnegruppes behov og med hensyntagen til det enkelte barn. Det være sig også gældende på legepladsen, hvor der skal være den fornødne plads og legeredskaber. Ud over legepladsen er vores fysiske rum også skoven, søerne, skolens nye legeplads og nærmiljøet.

 • hver stue har flere rum, så vi har mulighed for at indrette forskellige lege/læringsaktiviteter
 • ved at indrette rum i rummet, gives der mulighed for fordybelse i forskellige aktiviteter, ude som inde
 • de enkelte rum indbyder til forskellige lege – rolleleg, byggeleg, teater, maleværksted mm.
 • der er mulighed for at tage en større gruppe børn med i ”Fællesrummet” og på tværs af stuerne
 • vi har køkkenafdeling på hver stue og i fællesrummet, så der er mulighed for at bage, lave mad mv.
 • Legepladsen er ligeledes opdelt i f.eks. Boldbane, sandkasser, bålplads, cykelbane, legehuse, gynger, skråninger, græsplæne, skov mv. Hvor der er plads til forskellige former for fysiske aktiviteter lige fra vilde til stille lege.

Det psykiske børnemiljø:

Alle børn skal have lyst til, og være glad for, at komme i børnehaven. Der skabes muligheder for at lege med sin ven på egen og/eller vennens stue.

 • alle børn skal have mulighed for at dyrke deres venskaber
 • vi har opsat telefonlister på børnene, så forældrene har mulighed for at lave legeaftaler i fritiden
 • vi lægger vægt på at børnene drager omsorg for hinanden, hjælper, trøster, henter hjælp mm.
 • vi voksne er rollemodeller for børnene. Vi bruger et ordentligt sprog, når vi taler til hinanden, til børn og forældre
 • vi taler med børnene om deres følelser, og støtter dem i at sætte ord på egne følelser
 • vi anerkender børnene for dem de er, og understøtter f.eks. deres initiativer og hjælpsomhed 

Det æstetiske børnemiljø:

Der er æstetiske oplevelser i alt omkring os, og vi er bevidste om hverdags æstetikken så den i videst mulige omfang, påvirker børnene positivt, således at deres sanseperception giver mulighed for læring ved at se, lugte, smage, høre og føle.

Æstetikken har såvel dannelsesmæssig, udviklingsmæssig, læringsmæssig som kulturel værdi.

 • Børnehaven fremtræder indbydende og velholdt
 • Der arbejdes med fantasi og virkelighed, og det vægtes at børnene bearbejder individuelt, og derved skabes en særlig oplevelse for det enkelte barn
 • Vi sørger for at legetøj og materialer står i børnenes ”nåhøjde” og for at stuerne er indbydende, således at børnene har lyst til at lege
 • Barnet har mulighed for at fordybe sig, undre sig, finde svar og forstå
 • Barnets naturlige nysgerrighed udfordres
 • Barnet har mulighed for at bearbejde oplevelser og indtryk f.eks. gennem eksperimenter og kreative aktiviteter
 • Anerkende og værdsætte barnets individuelle evner og bestræbelser
 • Børnene er medansvarlige for at rydde op ude og inde.

Børnemiljøet evalueres jævnligt på personale- og stuemøder, og vi har fokus på hvad børnene vælger/ fravælger så didaktik og indretning justeres efter børnenes behov og udvikling.

Vi er ansvarlige for at børnene har en god og tryg hverdag, hvor ingen bliver ekskluderet. Hvis et barn ikke kan være med i en leg, er det de voksne, der hjælper barnet med at finde en anden aktivitet/legekammerat.

Spiretoppen d. 3.12.2016

Vivi Sprenger